Regulamin sklepu internetowego  WWW.PANELE-SKLEP.PL                                   obowiązujący od 14.05.2021r.

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.panele-sklep.pl, który jest prowadzony przez  Panel-pol, ul. Zakopiańska 58a, 30-418 Kraków, NIP 677-155-10-08, REGON 121453802, pod nazwą PANELE-SKLEP.PL ul. Łagiewnicka 52, 30-417 Kraków .
 2. Przez fakt korzystania ze sklepu internetowego panele-sklep.pl i akceptację regulaminu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej w sklepie panele-sklep.pl i akceptacja jest niezbędnym . Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Kupującego.

I. Postanowienia ogólne

 1. Do przeglądania strony internetowej www.panele-sklep.pl potrzebne jest urządzenie końcowe typu laptop, PC, smartfon, tablet z aktywnym dostępem do Internetu. Do pełnego korzystania z funkcjonalności sklepu a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto email.
 2. Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
 3. Dokonywanie zamówień przez Klienta w sklepie panel-sklep.pl może odbywać się po zarejestrowaniu się, założeniu Konta lub po podaniu niezbędnych danych osobowych wymaganych przez formularz umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 4. Informacje umieszczone na stronie sklepu panele-sklep.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza m.in, że panele-sklep.pl może odmówić
  zawarcia umowy, bez podania przyczyny.

II. Realizacja umowy

 1. Rejestracja. W celu rejestracji w Sklepie i założenia Konta Klienta należy wypełnić on-line formularz rejestracyjny, podając dane Klienta zgodnie z prawdą i wymaganiami formularza oraz ustanowić login indywidualne hasło. Rejestracja oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
  2 . Szczegółowe informacje o złożonych zamówieniach są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 60 miesięcy od daty potwierdzenia zamówienia.
 2. Konto Klienta prowadzone jest przez sklep przez czas nieokreślony. Klient w każdej chwili może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia.
 3. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie o dowolnej porze i w dowolny dzień, bez ograniczeń czasowych
 4. Panele-sklep.pl pozostawia sobie prawo do odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku:
 5. e) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu
  a) nieopłaconych przez Klienta, zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu,
  c) wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,
  d) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,
  e) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
  f) braku możliwości zweryfikowania danych klienta
  g) niepotwierdzonych przez panel-sklep.pl w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 6. W celu złożenia zamówienia klient powinien:
  a) zalogować się w Sklepie na posiadane Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji i bez zakładania Konta Klienta.
  b) www.panele-sklep.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego
  c) wybrać towar i umieścić go w koszyku, a następnie kliknąć w ikonę „Zamawiam”;
  d) jeśli Klient chce otrzymać faktury VAT należy wpisać dane w pozycji „faktura”, jeśli są inne niż dane Klienta;
  e) wybrać sposób dostawy oraz wpisać dane do dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres podany przez Klienta;
  f) potwierdzić przez Klienta przyjęcia przez niego obowiązku zapłaty za zamówiony towar klikając w ikonę „Zamawiam”;
  g) jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
  h) Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, od momentu potwierdzenie jej przyjęcia do realizacji przez sklep: panele-sklep.pl
 7. Po złożeniu zamówienia, na adres emaila klienta, zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania przez sklep zamówienia. Panele-sklep.pl zastrzega sobie prawo potwierdzenie zamówienia do 7 dni. W przypadku, w którym panele-sklep.pl nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy stronami nie zostaje zawarta, a wszelkie przyjęte płatności za nie zrealizowane zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
 8. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy.
 9. W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może powinien skontaktować się z nasza infolinia, lub wysłać wiadomość na adres kontakt@panele-sklep.pl
 10. Panele-sklep.pl zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar w jak najszybszym czasie, lecz nie później niż od 2-14 dni roboczych. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu z przyczyn nie zależnych od sklepu takich jak uszkodzenie towaru w magazynie, zamówienie na ten sam towar przez kilku Klientów w jednym czasie, itp. Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia w powyższym terminie.

III. Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny podawane są w walucie: złoty polski
 2. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT).
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy (koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta). Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep zamówieniach do realizacji).
 5. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za złożone zamówienie z góry.
 6. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie:
  a) w formie tradycyjnego przelewu poprzez dokonywanie przelewu na rachunki bankowe ING BANK PL 59 1050 1445 1000 0097 0677 5500
  b) w formie przelewu online po dokonaniu wyboru tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności;
  c) systemem płatności ratalnej. Po dokonaniu wyboru tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę Banku.

IV. Odbieranie zamówień, dostawa i koszty dostawy

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres z zastrzeżeniem
 2. Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy gdy nastąpi zmiana statusu zamówienia.
 3. Koszty dostawy (transportu) ponosi Kupujący.
 4. Dostawa nie obejmuje dodatkowych czynności:
  a) w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy
  b) wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń,
 5. Dostawa obejmuje jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.
 6. Kupujący przy odbiorze towaru jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

V. Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał z towarem wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy sklepu kontakt@panele-sklep.pl.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu (kliknij aby pobrać formularz).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument powinien zwrócić zakupiony towar na adres: PANELE-SKLEP.PL, ul. Łagiewnicka 53, 30-417 Kraków wraz z wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym własnoręcznie formularzem: „odstąpieniu od umowy” oraz z fakturą VAT lub z paragonem.
  a)Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, a także jego cech i funkcjonowania.
 5. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Konsumenta następuje przelewem na rachunek wskazany przez Konsumenta w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie zwrotu Konsument zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu podpisanej faktury korygującej. Faktura korygująca wysyłana jest do Konsumenta pocztą elektroniczną.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez panele-sklep.pl, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie K
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność

VI. Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.
 2. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na adres: kontakt@panele-sklep.pl, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

VII. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe

 1. Ochrona danych – Kupujący składający zamówienie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.  926 ze zm.).
  a) Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
  b) Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę w formie newsletter.
  c) Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 2. Postanowienia końcowe –  Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego
  a) W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
  b) Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (uokik.gov.pl)
  c) strony zgodnie oświadczają że ewentualny spór sądowy będzie rozstrzygany przez Sąd zgodnie z miejscem wykonywanie (rejestracji) działalności sprzedawcy.