Reklamacje

JEŚLI PRODUKT JEST USZKODOZNY wraz z kurierem spisz protokół szkody, z dokładnym opisem i podpisem kuriera.

 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na adres: kontakt@panele-sklep.pl, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Produkty  objęte są gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta dołączonej do produktu lub na ogólnie dostępnej stronie producenta.
 5. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt został uszkodzony mechanicznie a nie zostało to zaznaczone w protokole w trakcie odbioru przez klienta. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, ją pod kątem ilościowym i czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy zabezpieczenia są zerwane należy w obecności kuriera dokładnie sprawdzić towar i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub różnic sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w celu złożenia reklamacji.
 6. WAŻNE: Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i sporządzenie w obecności kuriera protokołu jest niezbędnym warunkiem rozpatrzenia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia oraz roszczeń ilościowych.

Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał z towarem wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy sklepu kontakt@panele-sklep.pl.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu (kliknij aby pobrać formularz).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument powinien zwrócić zakupiony towar na adres: PANELE-SKLEP.PL, ul. Łagiewnicka 52, 30-417 Kraków wraz z wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym własnoręcznie formularzem: „odstąpieniu od umowy” oraz z fakturą VAT lub z paragonem.
  a)Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, a także jego cech i funkcjonowania.
 5. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Konsumenta następuje przelewem na rachunek wskazany przez Konsumenta w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie zwrotu Konsument zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu podpisanej faktury korygującej. Faktura korygująca wysyłana jest do Konsumenta pocztą elektroniczną.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez panele-sklep.pl, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie K
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność